د لالیت (THE LALIT MUMBAI)

نقشه گوگل

تاج محل

تاج محل

تور هندوستان

۲۵ فروردین ماه
۳۰/۹۹۵/۰۰۰
۸روز

تور دور هندوستان

۲۵فروردین
۴۵/۹۹۵/۰۰۰
۸ روزه

هندوستان ( دهلی – آگرا- جیپور )

۲ اسفند
۲۷/۹۸۰/۰۰۰
۸ روزه

تورهندوستان

سه شنبه ها و جمعه ها
۲۴/۹۹۰/۰۰۰
۸روزه
ماهان